Algemene voorwaarden 

Leuk dat je een bestelling wilt plaatsen. Echter voordat je je bestelling plaatst is het belangrijk de algemene voorwaarden te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen bij Sup en Peddel evenals de diensten en producten aangeboden door Supaholic. Tijdens het bestellen geef je aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en dat je met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Tevens geef je toestemming jouw gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in het privacy beleid.

DEFINITIES
Artikel 1

1.1 Sup en Peddel, Supaholic, oftewel wij, we, ons of onze: de eenmanszaak Supaholic die handelt onder de naam Sup en Peddel, Supaholic en Webdesign Date.
1.2 Consument, klant, koper, je of jij: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.2 Bestelling: overeenkomst tussen ondernemer Sup en Peddel en/of Supaholic en jou als klant die op afstand (via de webshop www.superpeddel.nl) of op locatie wordt gesloten.
1.3 Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij gebruik kan maken van je herroepingsrecht;
1.4 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.5 Dag: kalenderdag.
1.6 Grote pakketten, groot pakket: goederen, producten die de afmeting van 175 x 70 x 50 cm overschrijden of een gewicht hebben van meer dan 30 kg.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Artikel 2

1.1 Ondernemer: Sup en Peddel en Webdesign Date zijn handelsnamen van Supaholic
1.2 Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Middelburg onder nummer 64229017, BTW nummer NL001984475B20
1.3 Bezoek-, afhaal- en postadres: Molenweg 28, 4576CX in Koewacht
1.4 Bereikbaarheid: Bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur bijvoorkeur via de mail: info@supenpeddel.nl
1.5 Telefoonnummer: mobiel 06-42233882. We zijn niet altijd telefonisch bereikbaar dus laat gewoon een voicemail bericht achter en we bellen terug!

HET AANBOD
Artikel 3

3.1 De in de webshop, op de websites en per mail aangeboden producten en diensten zijn vrijblijvend. Sup en Peddel is gerechtigd aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.2 Het aanbod wordt zo duidelijk mogelijk omschreven en waar mogelijk voorzien van afbeeldingen.
3.3 Vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ondernemer niet.
3.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 4

4.1 Op alle bestellingen die wij doen of overeenkomen met de koper zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
4.2 Wij zorgen ervoor dat de algemene voorwaarden makkelijk te vinden zijn en voordat de bestelling wordt geplaatst onder de aandacht worden gebracht.
4.3 Soms zijn er aanvullende voorwaarden voor een product of dienst, deze voorwaarden worden specifiek vermeld bij het product of de dienst. Zie ook artikel 15.

DE OVEREENKOMST
Artikel 5

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij de bestelling plaatst en hebt betaald.
5.2 De overeenkomst wordt door ondernemer bevestigd met een opdrachtbevestiging.
5.3 Controleer tijdens het bestel proces je gegevens goed, jij bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van jouw gegevens.
5.3 Op de opdrachtbevestiging staan alle gegevens die nodig zijn voor de bestelling, CONTROLEER de vermelde gegevens goed!
5.4 Kloppen gegevens op de opdrachtbevestiging niet doordat je iets onjuist hebt ingevuld, neem dan onmiddellijk contact op.
5.5 Het staat ondernemer vrij om een overeenkomst niet te aanvaarden. Deze keuze ligt geheel bij ondernemer en hoeft dit niet te motiveren.

BEZORGING EN BEZORGKOSTEN
Artikel 6

6.1 Wij bezorgen de producten binnen Nederland met de pakketdienst van diverse leveranciers.
6.2 Voor bestelling van buiten Nederland kunnen extra transport kosten worden berekend.
6.3 De levertijd van een artikel op voorraad bedraagt in de regel 2 tot 4 werkdagen vanaf de besteldatum.
6.4 Als een artikel niet in voorraad is of bezorging langer duurt, wordt je geïnformeerd over de werkelijke levertijd en kan je kiezen of je de bestelling wilt annuleren.
6.5 Kan een product niet meer geleverd worden of annuleer je bestelling, dan krijg je zo snel mogelijk je geld terug, uiterlijk binnen 14 dagen.
6.6 Zogenaamde "GROTE PAKETTEN", zoals boards en peddels worden niet geleverd met de pakkettendienst maar een aparte vervoerder.
6.7 Of een product een groot pakket betreft is herkenbaar aan de hogere transportprijs (> 20 euro) welke apart bij het product wordt voormeld voordat deze in het winkelmandje wordt geplaatst.
6.8 Leveringen worden ten alle tijden gebundeld. Indien aparte leveringen gewenst zijn kunnen additionele transport kosten aan je worden doorberekend.
6.9 Je wordt door ons apart geïnformeerd over de levering van grote pakketten omdat je op het moment van bezorging op het bezorg adres aanwezig dient te zijn om de goederen in ontvangst te nemen.
6.10 Indien je na het maken van een afspraak niet aanwezig bent kunnen er extra kosten voor bezorging aan jou doorberekenen.
6.11 Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de bestelde artikel op te halen. Bij het ophalen van de bestelling vervallen de bezorgkosten natuurlijk. Deze worden inden reeds betaalt netjes binnen 14 dagen teruggestort op je rekening.

HERROEPINGSRECHT / RETOURNEREN
Artikel 7

7.1 Bij de aankoop van producten of diensten heb je het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen de bestelling te annuleren. Deze 14 dagen gaan in op de dag van ontvangst van je bestelling, door jou of door jou opgegeven derde, niet zijnde de vervoerder.
7.2 Tijdens deze 14 dagen ga je zorgvuldig met het product en de verpakking om. Je kan het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Heb je hier vragen over aarzel niet om even te bellen of stuur een mail.
7.3 Tijdens deze periode mogen er geen aanpassingen gedaan worden aan het artikel.
7.4 Als je van het herroepingsrecht gebruik maakt, dien je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte - redelijke en duidelijke - instructies.
7.5 Is dit niet mogelijk of is het product beschadigd, dan ben je gehouden tot het betalen van een schadevergoeding i.v.m. waardevermindering van het artikel.
7.6 Let op: de kosten en het transportrisico van de retourzending, bijv. bij beschadiging of vermissing van het product, zijn voor de verzender, bij een retourzendingl ben jij dat.
7.7 Na ontvangst van het artikel ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, dit is dus inclusief verzendkosten voor de heenzending.
7.8 Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen retour hebben ontvangen.
7.9 Gebruik bij herroepingsrecht of retouren altijd onze retour procedure. Deze staat op de website www.supenpeddel.nl onder het kopje klanteservice. Bij de levering van de bestelling zit ook een retour formulier bijgesloten of deze wordt apart per mail toegezonden. Vul deze in, stuur mee en neem vooraf contact op om verwarring te voorkomen.

UITSTLUITINGEN VAN HERROEPINGSRECHT
Artikel 8

8.1 Ingewisselde of ingevulde voucher, cadeau bonnen of tegoedbonnen.
8.2 Speciaal voor jou bestelde en/of gemaakte producten en/of diensten vallen niet onder het herroepingsrecht.
8.3 Voor verhuur van sups, sup tochten en sup lessen gelden aanvullende voorwaarden. Zie aanvullende huurvoorwaarden onder de algemene voorwaarden in dit document.
8.4 Indien 8.2 of 8.3 van toepassing is wordt dit duidelijk bij het aanbod en in de overeenkomst bij het betreffende product of dienst vermeld.

DE PRIJS
Artikel 9
9.1 Zie artikel 3, het aanbod.
9.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
9.3 Cadeaubonnen, vouchers en tegoedbonnen zijn tot 24 maanden na besteldatum te gebruiken.

GARANTIE
Artikel 10

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 11

11.1 Een product moet voldoen aan jouw redelijke verwachtingen.
11.2 Bij de meeste producten wordt een duidelijke gebruiksaanwijzing geleverd en/of gebruiksvoorwaarden. Hierin staat welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen bij de gebruik van het product. Lees deze aandachtig door.
11.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid tegenover consument voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en). In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 1.000,-
11.4 Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

OVERMACHT
Artikel 12

12.1 In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van ondernemer opgeschort.
12.2 Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel jou als ondernemer het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij ons of bij onze toeleveranciers.

KLACHTENREGELING
Artikel 13

13.1 Als je een klacht hebt, laat het ons direct weten! We doen er alles aan om je klacht zo spoedig mogelijk te verhelpen.
13.2 Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk en stuur deze naar info@supenpeddel.nl of michael@supaholic.nl.
13.3 De kans is groot dat we contact opnemen dus vermeld ook je contact gegevens.
13.4 Uiterlijk binnen 5 werkdagen sturen we een reactie met daarin hoe we de klacht oplossen of hoeveel tijd we nodig hebben om met een goede oplossing te komen.

GESCHILLEN
Artikel 14

14.1 Op overeenkomsten tussen ons en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Artikel 15

15.1 Wij hebben het recht de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
15.2 De laatste versie van de algemene voorwaarden is in te zien op www.supenpeddel.nl onder het kopje klantenservice, submenu algemene voorwaarden. Tevens is er een link onderaan de website van www.supaholic.nl en www.supenpeddel.nl.
15.3 Voor de verhuur van onze producten en het participeren in tochten/tours gelden aanvullende voorwaarden. Deze zijn hieronder aangevuld.

AANVULLENDE HUUR VOORWAARDEN BOEKING SUP HUUR EN SUP TOCHT

Definities
Artikel 1
1.1 Naast de algemene voorwaarden van `Sup en Peddel` en `Supaholic`, gelden aanvullende voorwaarden voor de SUP verhuur en SUP tochten van Supaholic.
1.2 Bij tegenstrijdigheid in de algemene voorwaarden en de huur voorwaarden gelden bij SUP huur, SUP lessen en SUP tochten altijd de aanvullende verhuur voorwaarden
1.3 Bij het betreffende artikel in de webshop staat duidelijk dat deze aanvullende huur voorwaarden van toepassing zijn!
1.4 Huurder of deelnemer: de natuurlijke persoon die als huurder de overeenkomst sluit en/of deelneemt aan (begeleide) SUP activiteit
1.5 Verhuurder: Supaholic, Sup en peddel beiden handelsnamen van Smitsie, de ondernemer in deze overeenkomst
1.6 Boeking: vastgelegde opdracht voor SUP huur of SUP tocht tussen huurder en verhuurder die tot stand komt na betaling en ontvangst opdrachtbevestiging
1.7 Huur overeenkomst: overeenkomst tussen huurder = deelnemer en verhuurder = supaholic en/of sup en peddel
1.8 Waiver: een schriftelijke verklaring waarin deelnemer aangeeft en ondertekend kennis te hebben genomen van de veehuurvoorwaarden
1.9 Gehuurde of verhuurde materialen: de door verhuurder beschikbaar gestelde producten aan huurder, bijvoorbeeld stand up paddle board (SUP), peddel, wetsuit, SUP vinnen en/of andere producten vermeld op de huur overeenkomst/boeking.

Algemeen
Artikel 2
2.1 Heb je al eens gesupt of ben je van mening dat je het prima zelf kan, dan kan je er ook voor kiezen om zonder begeleiding het water op te gaan.
2.2 Er worden duidelijke instructies gegeven waar je wel en niet kan suppen. Je dient je te houden aan de instructies die voordat je het water op gaat zijn gegeven. Het is niet de bedoeling dat je de SUP ergens anders mee naar toe neemt dan de locatie die is aangegeven tijdens de instructie.
2.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor het fatsoenlijk omgaan met materiaal en de veiligheid van jezelf en anderen om je heen. We vragen je ook de natuur te respecteren.
2.4 Er wordt van de huurder verwacht dat hij verklaart dat, als huurder en/of voor de persoon(en) voor wie hij deze boeking maakt:
- kennis heeft genomen van de algemene en aanvullende huur voorwaarden en hiermee akkoord gaat
- in het bezit is van een zwemdiploma
- in goede gezondheid verkeerd
- geen alcohol en/of drugs genuttigd heeft op de dag van of de dag voorafgaand aan de huurperiode
- ouder is dan 18 jaar
- indien minderjarige aanwezig zijn, verantwoording hiervoor neemt
2.5 Betreft de boeking meerdere personen, zal op locatie verwacht worden dat alle personen de huurvoorwaarden/waiver ondertekenen.
2.6 Huurder verleent middels ondertekening / akkoord gaan met de huurvoorwaarden/waiver toestemming aan de verhuurder om van hem/haar foto`s te maken tijdens het uitoefenen van de SUP activiteiten en deze te plaatsen op haar website en/of social media.

OVEREENKOMST EN PRIJS
Artikel 3

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan tussen huurder en verhuurder
3.2 Het aanbod en de prijzen staan vermeld op de website www.supaholic.nl en www.supenpeddel.nl
3.3 Een boeking wordt aangevraagd middels de website www.supaholic.nl en/of in de webshop www.supenpeddel.nl
3.4 Na aanvraag via de website van Supaholic ontvangt de huurder een mail op het aangegeven e-mail adres met daarin gegevens hoe de boeking definitief gemaakt kan worden
3.5 In de online betaal omgeving van www.supenpeddel.nl dient de huur vooraf te worden betaald. Bij betaling gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden alsmede de algemene verhuur voorwaarden
3.6 Nadat de boeking/reservering betaald is, is de boeking van de activiteiten definitief.
3.7 Ook bij huur op locatie dient huurder akkoord te gaan met de waiver van Supaholic waarop deze aanvullende voorwaarden nogmaals staan uitgelegd, de huurprijs dient vooraf te worden betaald
3.8 Bij sup verhuur voor langere periode (meer dan 1 dag) kan een borg worden berekend. De borgsom wordt indien de sup in goede orde en schoon wordt geretourneerd binnen enkele werkdagen teruggestort op rekening van huurder.

HERROEPINGSRECHT BOEKING
Artikel 4

4.1 De huurder heeft het recht gedurende 14 dagen na boeking, de boeking te annuleren
4.3 Annulering is alleen mogelijk tot 24 uur voor de verhuur / boekingsdatum, anders is verhuurder het volledige bedrag verschuldigd.
4.4 Indien huurder gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht dient hij/zij telefonisch contact op te nemen op 06-42233882 en/of een mail te sturen naar info@supenpeddel.nl. Bij geen gehoor dient verhuurder duidelijk zijn naam en terugbel gegevens achter te laten op de voicemail. De herroeping is pas akkoord na volledige invulling van het retourformulier, te vinden op www.supenpeddel.nl onder klantenservice.
4.5 Het reeds betaalde huurbedrag wordt binnen 14 dagen terug gestort op zijn/haar rekening na ontvangst van de e-mail.

HUURPERIODE EN VERPLICHTINGEN
Artikel 5

5.1 Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.
5.2 Op locatie/bij afhaling dient de waiver getekend te worden door elke huurder (en/of begeleiding van minderjarige huurder)
5.3 De huurder is verplicht alle gehuurde materialen op het vooraf afgesproken tijdstip te retourneren bij verhuurder.
5.4 Bij overschrijding van het afgesproken tijdstip worden de extra huurkosten doorberekend aan huurder naar boven afgerond op volledige uren
5.5 De huurder dient zorgvuldig om te gaan met de gehuurde materialen en te gebruiken volgens de gegeven instructies van verhuurder
5.6 De huurder laat gehuurde materialen nimmer onbewaakt achter en is niet bevoegd de gehuurde materialen aan derde uit te lenen
5.7 De huurder dient verhuurde materialen onbeschadigd in te leveren aan verhuurder. Eventuele schades en/of vermissing van verhuurde materialen worden direct aan huurder doorberekend en dienen direct betaald te worden.
5.8 Gehuurde materiaal dient schoon te worden ingeleverd. Indien dit niet het geval is worden er 25 euro schoonmaak kosten van de borg in mindering gebracht.
5.9. Voor de verhuur van opblaasbare sups dient bij ophalen van de sup en andere materialen het “OPBLAASBARE SUP VERHUUR - voorwaarden” formulier ondertekend te worden door huurder waarin duidelijk staat vermeld wat de huurder heeft gehuurd, de conditie van de materialen en eventuele kosten, te betalen door huurder bij schade aan de gehuurde sup en bijbehorende materialen.
5.10 De huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering. Indien huurder geen WA-verzekering heeft dient hij dit vooraf aan te geven en is verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren zonder teruggave van de reeds betaalde kosten.
5.11 Verhuurder kan door onvoorziene omstandigheden (weer, veiligheid of andere) de boeking op ieder moment annuleren en een nieuwe boekingsdatum voorstellen of het huurbedrag terugstorten aan huurder. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op kostenvergoeding van de door huurder gemaakte kosten ten gevolge van de annulering.

AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER
Artikel 6

6.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van gebruik van de gehuurde materialen, tenzij er sprake is van opzet en/of roekeloosheid aan de zijde van verhuurder.
6.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van het gebruik door de huurder en/of derden aan wie huurder de verhuurde materialen ter beschikking heeft gesteld.
6.3 Indien verhuurder aansprakelijk is dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekering aan haar uitkeert.

Als er in deze tekst onduidelijkheden zijn of als je vragen hebt aarzel niet contact op te nemen!(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Supaholic | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel